Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Алхимия

Алхимията обединява знанията, опита и ирационалните стремежи към усъвършенстване на човешкото тяло и дух. Всяка значима култура или традиция има своя принос към разбирането и определянето на този процес. Като система от знания алхимията се появява в най-разбираемата си за съвременното мислене форма в даоистката традиция.

В същото време алхимията не трябва да се ограничава до определени културологични рамки, тъй като тя доказва ефективността си в различни части на света – докато на едно място води до постигане на безсмъртие, на друго алхимията се използва за увеличаване на продължителността на живота, а на трето – просто за придобиването на допълнителни сили.

Исторически е прието да се смята, че алхимичното знание тръгва от гръцкия бог Хермес и е свързано с процеса на претопяване и трансформиране на нисшите качества в по-висши – процес, описан алегорично в „Изумрудените скрижали“. Всъщност обаче много култури се занимават с въпроса за култивирането на духа, затова алхимията не бива да се разглежда ограничено в рамките на определена линия или традиция.

+Асирийска алхимия

Асирийската алхимия е изкуство, свързано с големия исторически регион Месопотамия или междуречието на великите реки Тигър и Ефрат. В по-голямата си част е разположен на територията на съвременен Ирак (отчасти в Иран, Турция и Сирия). Тук са се развивали най-древните цивилизации на планетата, призвани да съхранят и преумножат висшата неразрушима светлина.

Няколко хилядолетия от историята на Древна Месопотамия обхващат развитието на велики народи от междуречието – шумери, вавилонци, асирийци и акадци. Последните три са родственици (това са семитски племена, дошли тук от запад), а шумерите са най-старото население по тези места, тяхната писмена култура се явява най-древната на планетата. Едва по-късно върху асирийската алхимия оказва своето влияние древната персийска традиция в лицето на Заратустра, дошла в междуречието от изток, от територията на съвременен Иран.

На върха на тези знания се намира асирийската алхимия, която получила името си от Асирийското царство, включващо най-обширните територии сред другите месопотамски държави, съществували в различни времена.
В периода на своя разцвет Асирийското царство се простира от съвременен Израел на запад до Иран на изток, когато и просъществува най-дълго време (от средата на 3-то хилядолетие пр. н. е. до 605 г. пр. н. е.).

+Египетска алхимия

Самото съществуване на древноегипетската цивилизация може да се класифицира като алхимичен процес, който разглежда светлината според законите на тройна координатна система, а възможността за преобразуване – според законите на Атум.

Доскоро нерушимото било напуснало навеки Земята и в тези условия започнали да се създават връзки, които да се противопоставят на принципа на разрушението. Естественото възприемане на безкрайността и безсмъртието започнали да изискват специално усилие и се превърнали в елемент от вярата. Така се появило специално възприемане на идеите за безсмъртието и смъртта, макар смъртта първоначално да била възприемана просто като влошаване на определени показатели на душата, която от безсмъртна се превръща в подвластна на смъртните процеси. Този процес се представял символно в традицията на египетската алхимия като борба на светлината с тъмнината.

Така познанието за светлината и всичко, което я поражда или възприема, създало алхимията. Човекът започнал да се разглежда като алхимичен обект и започнали да го наричат херметичен съд или Трисмегист, търсещ светлината на Тот. Така се появил Хермес Трисмегист (Тройно величествения) на Изумрудените скрижали, който можел да създава и усвоява неразрушимата светлина на Земята, наречена по-късно в алхимията злато.

+Индийска алхимия

Индийската алхимия е специфично явление на световната алхимична карта. Тя има тройна основа: йога (пътя на освобождението), тантра (пътя на възход) и расаяна (пътя на светлината).

Тези три пътя са разделени условно, същевременно разликата между трите направления е важна от гледна точка на индийската алхимия. Всеки път отразява различна духовност и съответно следва различни задачи за усъвършенстване на различни аспекти от човешката природа. Това, което ги свързва, обаче е общата идея за прераждането.

За да разберем индийската алхимия, първо трябва да спрем вниманието си на индийската духовност, която борави с особено разбиране за духа, обединило множество течения около общата задача за постигане на духовно освобождение.

По-подробно

+Кхмерска алхимия

В кхмерската алхимия е представена концепцията за трансформация, а не само за освобождение, която се асоциира с идеята за разбиване на Небесния или Млечния океан (samudra-manthan).

Този процес е свързан с активирането на енергията на Шакти, за което е необходимо да се получи амрита (небесния дъх) и да произведе сома (безсмъртния нектар).

+Херметическа алхимия

Исторически е прието да се смята, че алхимичното знание тръгва от гръцкия бог Хермес и е свързано с процеса на претопяване и трансформиране на нисшите качества в по-висши – процес, описан алегорично в „Изумрудените скрижали“. Това поставя началото на осмислянето на алхимичните процеси и боравенето с тях.

Алхимията обхваща редица алгоритми, всеки от които отразява пътя на преобразуване или опита за последователно разбиране на възможностите. Изключително важна роля тук играе настройването на съзнанието към процеса на преобразуване, а алхимичният опит се превръща във важна част от този процес.

Скриването на алхимичните знания в символи или алегории създава нов език, чиито понятия и съждения носят алхимичната светлина. Затова алхимията е недостъпна за онзи, който не познава този език, а езикът не може да бъде изучен без да се познава природата на светлината. Всеки символ и смисъл носи собствена искра, напрежение и светлина.

+Даоистка алхимия

Алхимичното тяло, създавано чрез алхимията, е вид тяло, способно да се преобразува вътрешно. Създаването на това тяло е важно условие за постигането на задълбочено преобразуване и промяна. Алхимичното тяло може да променя много природни процеси, не въз основа на естествените временни енергии, а чрез преобразуваните извънвремеви енергии, свързани с хармонизирането на вътрешните сили.

Алхимичното тяло дава възможност да се създадат допълнителни енергийни ресурси чрез променянето на честотата на енергията, което означава, че то има свои физиологични и биохимични принципи. Именно това подчертава и Доистката алхимия като система от практическо знание, насочена към развиването на възможностите за регенериране и преобразуване на енергията, което води до частично или пълно трансформиране на тялото.

Алхимичното тяло дава възможност да се промени заложената в нас временна природа на живот. То представлява геометрична фигура, която трябва да се създаде, след като е налично разбиране за формата и връзките в тялото.

+Суфиска алхимия

Суфизмът е път, чиято задача е изчистване и постигане на чистота. За едни е нещо цялостно, самостоятелно и неделимо, за други — част от исляма, за трети — езика на усъвършенстването.

Но както и да е, суфизмът се възприема като верижка, път на развитие и би било интересно да се поразсъждава върху дадената традиция именно от такава гледна точка, отчитайки нейната менталност. Менталността е тази, която го вписва в дадена обществена или културна среда като „подобно“ на другите. И някъде той се проявява в по-голяма степен (напр. в Афганистан или Йемен), а другаде се нарежда сред другите съществуващи течения (като в Индия и Китай). Най-важната му особеност е, че успява да абсорбира в себе си различните духовни принципи и устои, без желание да им се противопоставя или да ги видоизменя.

+Руническа алхимия

Руническата алхимия е известна като изкуството на изкачване по стълбата на Фиона, при което всяко стъпало е усвоен урок или нов етап от живота, като основната цел е непрекъснатото самоусъвършенстване. Тази поредица от уроци или верига на прераждания представя концепцията на друидите за преселването на душата. Според келтските, а след това и германски и скандинавските източници, прераждането на душата следва движението й по стъпалата нагоре, като всяко следващо прераждане я приближава към постигането на Истинния дух.

Келтите от Британските острови обединили и синтезирали знанието на питагорейците, арийците, иберийците, норманите и местните племена, и създали стройна система от вярвания в безсмъртието. Те развили мощна магическа система въз основа на наличното знание и добития опит за достигане на безсмъртие.

Руните са символи-идеограми с огромна запечатана в тях сила. Изключително важна е и операционната система на Асгард, или деветото макрокосмическо ниво, свързано с конкретен дял от мозъка, която намира израз в понятието „мозъка на Ерил“. Ерил (Йорил) е алхимик, който владеел силата на руните (оттук идва и съвременната английска дума Earl, която означава благороден, знатен, величествен).

Руните били използвани за борба с нисшите пространства. Тази идея лежи в основата на германската и скандинавската митология, в които битката символизира умението да се борави с висшето съзнание, към което се стремили древните германци и скандинавци.

+Алхимия на Андите

Цивилизацията на Андите е сред онези матрични цивилизации в света, които не са били създадени от други цивилизации. Формирането й датира от времето на шумерската цивилизация (III хилядолетие пр. н. е.), което е знак за специалния статут на андската цивилизация, за връзката й с небесния план и за специалните условия, създали се на територията на Андите.

Това, което прави тази цивилизация уникална, е предаването на знанието. Независимо от испанското нашествие, тя запазва традициите си до днес благодарение на индианците керо (Q’ero), които живеят в планинските райони на Андите. Сред тях има и преки потомци на жреците на инките, които са се крили векове наред от испанците. Те са запазили свещеното знание пачакутек (Pachacutiq), или уку-пачакутек (Unu Pachakutiq), което може да се определи и като „Алхимия на Андите“.

По-подробно

+Безсмъртие

Ако се опитаме да определим накратко задачата на алхимията, можем да кажем, че тя е преди всичко наука за усъвършенстването на човека и реализирането на потенциалните му способности. Тя е възможност да сътворим себе си, стремеж към безсмъртието, който съществува заради самата природа на духа ни.

Античните култури създавали собствени представи за човешкия живот и взаимодействие с пространството въз основа на възможността за безсмъртно съществуване на тялото и духа. Но с еволюцията този въпрос станал някак отвлечен в резултат на ред както обективни причини (промяната на ритъма и честотите на Земята), така и субективни такива (непропорционалното развитие на човешкото съзнание, което пречи на задълбоченото разбиране).

Безсмъртието не е цел. То е възможност, която човек може да постигне. Възможност за опознаване на човешката духа, природа, код, матрица, геометрия и най-важното – способностите на собствения ни мозък. Докато не разберем на физическо ниво същността на душата си, което изисква разбиране на мозъка, няма как да възприемем и природата на безсмъртието.

Този процес е свързан с конкретна анатомия и знанията за нея определят съществуването на цели култури. Най-близки до нас в разбирането си на тези въпроси са може би китайските даоисти, индийските йоги, християните-катари, древните кхмери и инките.

Алхимия >> Материали

 • Асирийска алхимия

  Асирийска алхимия

  Асирийската алхимия е изкуство, свързано с големия исторически регион Месопотамия или Междуречието на великите реки Тигър и Ефрат. В по-голямата си част е разположен на територията на съвременен Ирак (отчасти в Иран, Турция и Сирия). […]

  По-подробно
 • Индийска алхимия

  Индийска алхимия

  Този, който не познава алхимията, унищожава енергията си ежедневно. И неизбежно ще умре, може би дори днес. Шри Чола   Индийската алхимия е специфично явление на световната алхимична карта. Тя има тройна основа: йога (пътя […]

  По-подробно
 • Сгъстяване на млечния океан. Самудра-мантхан

  Сгъстяване на млечния океан. Самудра-мантхан

  Сгъстяване (разбиването) на Млечния океан (cамудра-мантхан) съчетава задълбоченото знание на йога, тантра и алхимията. Това явление намира практически израз в танца на апсарите. Разбиването на Млечния океан е свързано със създаването на свещения съд кумбха […]

  По-подробно
 • Суфиска алхимия

  Суфиска алхимия

  Суфизмът  не е това, което впечатлява, а това, което те кара да тръгнеш да търсиш. Шаабан   Суфизмът е път, чиято задача е изчистване и постигане на чистота. За едни е нещо цялостно, самостоятелно и […]

  По-подробно
 • Алхимия на Андите

  Алхимия на Андите

  Нови Пазители ще дойдат на Земята И тези, които са нанесли големи щети на Майката-Земя, Ще трябва да променят отношението си към нея или да я напуснат. Промяната на отношението обаче изисква първо да променим […]

  По-подробно
 • Даши Дорджо Итигелов

  Даши Дорджо Итигелов

  Самият факт на появата на Даша-Доржо на земята е загадка… Глина Ершова, ръководител на проекта за изследване на феномена Итигелов, доктор на историческите науки, професор от Руския държавен хуманитарен университет (РГГУ). Какъв е научният подход […]

  По-подробно

Алхимия >> Нови видеоклипове

 • ЧОМ. Power of Taiji Fan. Сила веера тайцзи

 • Дзие Кун: Ли Тегуай “Метод на изцеряване”

 • Индийска алхимия

 • Програма „Дизайн на тялото“

 • Шри Чола (Олег Черне). Лекция „Асирийска алхимия“. Купи

 • Медитация с бессмертным. Чжан Саньфэнь. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Алхимия за начинаещите“. Купи

 • Олег Черне. „Развитие на дишането на костенурката“. Видеозапис на програмата

 • Лекция „Египетска алхимия. Начална точка“. Дзие Кун. Купи

 • Дзие Кун. Даоистка алхимия за жени

 • Дзие Кун. Лекция „Трудни въпроси на брачните покои“

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Личен код“

 • Пренатални критерии за развитие: Личният код

Вижте всички видеоклипове на Олег Черне

Алхимия >> Блог

 • Удански алхимичен комплекс „Златното цвете дзинхуа“

  Удански алхимичен комплекс „Златното цвете дзинхуа“

  Ветрилото е част от културата на Китай над три хиляди години. В традициите на Поднебесната империя то се счита за ефикасно оръжие, както и за инструмент за прогонване на злите духове, обладали човека. Да държиш […]

  По-подробно
 • Тялото

  Тялото

  Тялото е форма, съд, съзнание, лаборатория. То е най-важният и все още неопознат инструмент за нашето развитие. Още от най-старите достигнали до нас древноегипетски папируси (XIX – XVI в. пр. н.е.), посветени на анатомията и […]

  По-подробно
 • Геометрия на тялото

  Геометрия на тялото

  Според даоистката традиция, ако имаме по-съвършени геометрични съдове (за целта е важно да сме запознати най-общо с геометрията на тялото), трябва максимално правилно да възприемем общата енергия, която тези съдове обработват – с други думи: […]

  По-подробно
Всички блогове на Олег Черне