Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Политика за поверителност и обработка на лични данни

Електронният магазин TCH13.MARKET Олег Черне, с електронен адрес https://tch13.market, собственост на ТСН 13 ООД, ЕИК 206450757, осъществява дейността си при спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) от 27 април 2016 г. относно защитата на личните данни.

Този документ представя правилата за събиране, използване и защита от страна на Продавача на поверителната информация (лични данни), предоставяни от Купувача, наричан по-долу „Политика“.

 

1.Общи положения

1.1.Настоящата Политика е част от документа “Общи условия за ползване”, публикуван и достъпен в Интернет на адрес: https://tch13.market/terms/, както и други споразумения, сключени с Купувача, когато това е изрично предвидено в техните условия.

1.2. Без да получи съгласие за обработката на лични данни, Продавачът няма право да осъществява регистрация за уебинари, присъствени семинари, курсове, дистанционни и присъствени програми, а също така има право да не приема предплащане или да не предоставя Информационни услуги на Купувача.

1.3. В случай на несъгласие с условията на Политиката, Купувачът трябва да прекрати използването на Информационните услуги или придобиването на Информационни материали и трябва да уведоми за това Продавача.

1.4. Политиката използва следните основни понятия:

 • автоматизирана обработка на лични данни – обработка на лични данни с помощта на компютърни технологии;
 • блокиране на лични данни – временно прекратяване на обработката на лични данни (с изключение на случаите, когато обработването е необходимо за изясняване на личните данни);
 • информационна система за лични данни – набор от лични данни в базите данни и осигуряваната обработка чрез информационни технологии и технически средства;
 • обезличаване на лични данни – действия, в резултат на които е невъзможно да се определи, без използването на допълнителна информация, принадлежността на личните данни към конкретен субект на лични данни;
 • обработване на лични данни – всяко действие (операция) или набор от действия (операции), извършени с личните данни с помощта на инструменти за автоматизация или без използването на такива инструменти, включително събиране, записване, систематизиране, натрупване, съхраняване, изясняване (актуализация, промяна), извличане, използване, предаване (разпространяване, предоставяне, достъп), обезличаване, блокиране, изтриване, унищожаване на лични данни;
 • оператор – държавен орган, общински орган, юридическо или физическо лице, самостоятелно или съвместно с други лица, организиращи и (или) извършващи обработването на лични данни, както и определящи целите на обработването на лични данни, естеството на личните данни, подлежащи на обработка, действията (операциите), извършвани с личните данни;
 • лични данни – всяка информация, отнасяща се пряко или косвено към определено или определяемо физическо лице (субект на лични данни);
 • предоставяне на лични данни – действия, насочени към разкриване на личните данни на определено лице или определен кръг лица;
 • разпространение на лични данни – действия, насочени към разкриването на лични данни на неопределен кръг лица (предаване на лични данни) или към запознаване с личните данни на неограничен кръг лица, включително разкриване на лични данни в средствата за масова информация, публикуване в информационни и телекомуникационни мрежи или предоставяне на достъп до лични данни по какъвто и да било начин;
 • унищожаване на лични данни – действия, в резултат на които е невъзможно да се възстанови съдържанието на личните данни в информационната система за лични данни и (или) в резултат на които се унищожават материалните носители на лични данни.

 

 1. Предмет на Политиката

2.1. Тази Политика установява задълженията на Продавача да не разкрива и да осигури защита на поверителността на личните данни, които Купувачът предоставя по искане на Продавача, при регистрация на уебсайта и подаване на поръчка за предоставяне на Купувача на Информационни услуги или в случай на закупуване на Информационни материали.

2.2. Личните данни, разрешени за обработка съгласно настоящата Политика, са поверителна информация и се предоставят от Купувача чрез попълване на регистрационния формуляр на Сайта на Продавача и/или онлайн платформата, избрана от Продавача за предоставяне на Информационни услуги, чрез попълване и изпращане на анкетни данни до Изпълнителя по електронната поща, както и по какъвто и да е друг начин, предвиден от Продавача или по закон, и могат да включват:

 • Име, презиме, фамилия на Купувача;
 • Телефон за връзка на Купувача;
 • Адрес на електронната поща (e-mail) на Купувача;
 • Местоживеене на Купувача;
 • Пощенски код и адрес на Купувача (за изпращане на сертификати, други документи, пратки);
 • Данни за получени до момента Информационни услуги;
 • Други данни по искане на Продавача като част от предоставянето на Информационни услуги.

2.3. Всякаква друга лична информация, непосочена по-горе (история на покупките, използвани браузъри и операционни системи и др.), също подлежи на надеждно съхранение и неразпространение, с изключение на случаите предвидени в клаузи 4.2 и 4.3 от настоящата Политика за поверителност.

2.4. Сигурността на личните данни, обработвани от Продавача, се осигурява чрез прилагането на правни, организационни и технически мерки, необходими за изпълнението на изискванията на българското законодателство в областта на защитата на личните данни.

 

 1. Цели за събиране на лични данни на Купувача

3.1. Продавачът може да използва личните данни на Купувача за следните цели:

3.1.1. идентифициране на Купувача, включен в клиентската база на Продавача, с цел поръчка от разстояние при Продавача;

3.1.2. Предоставяне на Купувача на достъп до персонализирани ресурси (сайтове, онлайн платформи, личен акаунт) на Продавача;

3.1.3. установяване на обратна връзка с Купувача, включително за изпращане на известия, запитвания относно използването на Сайта на Продавача, онлайн платформи, предоставяне на услуги, обработка на заявки и поръчки от Купувача;

3.1.4. определяне на местоположението на Купувача с цел осигуряване на безопасност и предотвратяване на измама;

3.1.5. потвърждаване на достоверността и пълнотата на личните данни, предоставени от Купувача;

3.1.6. създаване на акаунт на Сайта за предоставянето на Информационни услуги, ако Купувачът е дал съгласието си за създаването на този акаунт;

3.1.7. уведомяване на Купувача за състоянието на Поръчката;

3.1.8. обработка и получаване на плащания, оспорване на плащане, определяне на право за получаване на отстъпки, разсрочено плащане и други предимства за Купувача;

3.1.9. предоставяне на Купувача на ефективна клиентска и техническа поддръжка, при възникването на проблеми, свързани с използването на Сайта, онлайн-платформи и други ресурси като част от осигуряването на Информационни услуги;

3.1.10. Представяне на Купувача, с негово съгласие, на актуална информация за продукти, специални оферти, информация за цени, бюлетини и друга информация от името на Продавача и/ или партньорите на Продавача;

3.1.11. Осъществяване на рекламна дейност, със съгласието на Купувача;

3.1.12. Предоставяне на Потребителя на достъп до сайтове или услуги на партньори на Купувача, с цел получаване на продукти, актуализация и услуги.

 

 1. Методи и срокове за обработка на лични данни

4.1. Обработването на личните данни на Купувача се осъществява без ограничения в срока, по всякакви законни методи, включително в информационни системи за лични данни, използващи или неизползващи инструменти за автоматизация, както и чрез специални сайтове, програми, агрегатори на услуги за обработка и съхранение на лични данни.

4.2. Купувачът се съгласява, че Продавачът има право да прехвърля лични данни на трети страни с цел организиране на пощенски услуги, регистрация в обекти с пропускателен режим, куриерски услуги, платежни услуги, телекомуникационни оператори единствено с цел изпълняване на поръчка за предоставянето на Информационни материали или предоставянето на Информационни услуги на Купувача. При необходимост Купувачът има право да даде отделно информирано съгласие на такива трети страни във връзка с личните си данни.

4.3. Личните данни на Купувача могат да бъдат предадени по искане на на упълномощените органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз и в изпълнение на данъчни закони.

4.4. В случай на загуба или разкриване на лични данни, Продавачът информира Купувача за загубата или разкриването на лични данни.

4.5. Продавачът предприема необходимите организационни и технически мерки за защита на личните данни на Купувача от неправомерен и случаен достъп, унищожаване, изменение, блокиране, копиране, разпространение, както и от други незаконни действия на трети страни. Сайтът на Продавача използва SSL (Secure Socket Layer) сертификат, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител). Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.

4.6. Продавачът, заедно с Купувача, предприема всички необходими мерки за предотвратяване на щети или други негативни последици, причинени от загубата или разкриването на личните данни на Купувача.

 

 1. Права на Купувача по отношение на личните данни

5.1. Купувачът, предал личните си данни на Продавача, самостоятелно взема решение за предоставянето на личните данни и дава съгласието си за обработката им свободно, по собствено желание и в свой интерес. Съгласието за обработване на лични данни може да бъде дадено от субекта на лични данни или негов представител под каквато и да е форма, която позволява да се потвърди фактът на получаването им, освен ако законовата рамка не предвижда друго.

5.2. Права на Купувача като субект на лични данни:

 • купувачът има право да получи от Продавача информация, свързана с обработването на неговите лични данни, ако това право не е ограничено в съответствие със българското законодателство. Купувачът има право да изисква от Продавача коригиране на личните си данни, тяхното блокиране или унищожаване, в случай че личните данни са непълни, остарели, неточни, незаконно получени или не са необходими за посочената цел на обработването, както и да предприеме предвидените в закона мерки за защита на своите права;
 • обработването на лични данни с цел популяризиране на стоки, произведения, пазарни услуги чрез осъществяване на директен контакт със субекта на тези лични данни (потенциален Купувач) с помощта на средствата за комуникация, както и за целите на политическа кампания, е разрешено само при предварително съгласие на субекта на лични данни;
 • Продавачът е длъжен незабавно да прекрати, по искане на субекта на лични данни, обработването на личните му данни за горепосочените цели;
 • забранено е вземането въз основа единствено на автоматизирано обработване на лични данни на решения, които пораждат правни последици по отношение на субекта на личните данни или засягат по друг начин неговите права и законни интереси, с изключение на случаите, предвидени от българското законодателство, или с писмено съгласие на субекта на личните данни;
 • ако Купувачът счита, че Продавачът обработва личните данни в нарушение на изискванията на Закона за защита на личните данни или нарушава по друг начин неговите права и свободи, Купувачът има право да обжалва действията или бездействието на Продавача пред упълномощения орган за защита на правата на субектите на лични данни или в съда.
 • Купувачът има право да защити своите права и законни интереси, като включително има право на обезщетение за вреди и (или) обезщетение за морални щети.

 

 1. Допълнителни условия

6.1. Продавачът запазва правото си да актуализира или изменя настоящата Политика за поверителност и обработка на лични данни, за да отразява всички изменения на начина, по който отработва личните данни на Купувача или измененията на законовите изисквания.

6.2. Новата Политика влиза в сила от момента на публикуването й на Сайта на продавача, освен ако новата редакция на Политиката за поверителност не предвижда друго.

6.3. Всички предложения или въпроси относно тази Политика трябва да се изпращат писмено на електронен адрес: shop@olegcherne.com

6.4. Актуалната Политика е публикувана на страницата на адрес: https://tch13.market/privacy-policy/.

6.5. Купувачът има право да откаже да предостави своите лични данни изцяло или частично, като изпрати писмо на електронен адрес shop@olegcherne.com. В тази ситуация Купувачът разбира, че в този случай Продавачът има право да откаже да предоставя Информационни услуги или да достави Информационни материали на адрес на Купувача.

 

Съгласие за обработване на лични данни

Като действа свободно, по собствена воля и в свой интерес, и като потвърждава своята правоспособност, физическото лице дава съгласие на ТСН 13 ООД, ЕИК 206450757, за обработването на лични данни при следните условия:

1.За съгласие се приема регистрацията на Сайта https://tch13.market и/или приемането на Общите условия за ползване https://tch13.market/terms/.

 1. Дава се съгласие за обработката на следните лични данни:

2.1. Име, презиме, фамилия;

2.2. Телефон за връзка (мобилен, стационарен);

2.3. Електронен адрес (e-mail);

2.4. Местоположение;

2.5. Пощенски код и адрес;

2.6. Социални мрежи (Facebook, Telegram, други)

2.7. Аудио-, фото- и видео-изображения в случай на онлайн запис на Информационни материали, услуги.

 1. Цел на обработването на лични данни: предоставяне на информация от рекламен характер за Информационни услуги и материали на ТСН 13 ООД по телефона, включително чрез SMS, на електронната поща или с помощта на други средства за комуникация; създаване на нови Информационни услуги и Информационни материали; подобряване на качеството на Информационните услуги и Информационни материали.
 2. Дава се съгласие за обработката на лични данни, както без, така и с използването на средства за автоматизация, посредством методи като събиране, записване, систематизиране, натрупване, съхраняване, изясняване (актуализиране, промяна), извличане, използване, прехвърляне (предоставяне, достъп), блокиране, изтриване, унищожаване.
 3. Следните трети страни обработват предоставените лични данни от името на ТСН 13 ООД: Fozzy,Superhosting, Google Analytics, WordPress, Facebook Pixel.
 4. Личните данни се обработват до прекратяване на действието на Условията за ползване или докато субектът на личните данни или негов представител не оттегли съгласието си.
 5. В случай на запис по време на предоставянето на Информационни материали или услуги (запис на онлайн-семинар и други), при който може да се определи субекта на лични данни, този субект на лични данни дава с настоящото пълното си информирано съгласие за отчуждаването на такива материали в полза на ТСН 13 ООД, и няма правото да изисква премахването на такива материали от Сайта, нито да иска материално възнаграждение за използването на подобни аудио-, фото- или видео-изображения и материали.
 6. Съгласието може да бъде оттеглено от субекта на лични данни или негов представител чрез изпращане на писмено заявление на електронен адрес shop@olegcherne.com или чрез Личния акаунт.