Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Общи правила за работа и взаимодействие с ТСН 13 ООД

I. Общи положения

1.1. Настоящият документ с Общи правила за работа и взаимодействие с ТСН13 ООД) (наричани по-долу „Общи правила”, представлява правно споразумение между ТСН13 ООД, в качеството на Продавач и неограничен кръг от заинтересовани лица за предоставяне на информационни услуги, както и за закупуване на книги, аудио- и видеозаписи, предоставяни в електронен вид в различни формати, според информацията, публикувана на Сайта на Продавача.

1.2. В случай, че лицето е съгласно с условията на настоящите Общи правила, то приема тези условия, в качеството на Купувач съгласно настоящият документ.

1.3. Купувачът, с плащането на услугата, изрчино декларира пред Продавача, че информацията, получена по това споразумение, ще се използва за лични цели, а не за търговски цели или с цел печалба от страна на Купувача, и няма да бъде прехвърляна на други юридически или физически лица за търговски цели.

1.4. Отношенията, възникващи в рамките на настоящия документ, се уреждат от българското законодателството в областта на защитата на потребителите в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за задълженията и договорите, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за електронната търговия и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с предоставените лични данни. Съгласно чл. 4, т. 9 от Регламента, ТСН 13 ООД е получател на лични данни, с оглед предмета на дейност на дружеството.

1.5. С приемането на настоящите Общи правила Купувачът потвърждава, че е физическо лице, което действа от свое име и има достатъчно правомощия, както и пълна правоспособност и дееспособност за приемането на настоящите Общи правила.

1.6. В настоящите Общи правила, освен ако контекстът не изисква друго, следните термини и уточнения имат следните значения и са неразделна част от тях:

Приемане на Общите правила съставлява пълно и безусловно приемане от страна на Купувача на условията в настоящия документ чрез регистрация на Сайта на Продавача и/или осъществяване на авансово плащане за предоставяне на Услугите на Продавача, или закупуването на информационни материали, посочени на сайта на Продавача, или действителното използване на каквито и да било услуги или материали на Продавача.

Уебинар (дистанционен семинар) – онлайн-семинар, организиран чрез използването на уеб-технологии в режим на излъчване на живо, чиято цел е предоставянето на Информационни услуги или Информационни продукти.

Видеозапис на уебинар – запис, направен по време на провеждането на уебинар в онлайн режим и публикуван на уникален уеб-адрес за по-късно гледане и слушане от страна на Купувача.

Продавач – ТСН 13 ООД, ЕИК 206450757.

Купувач – потребител на информационната и телекомуникационна мрежа „Интернет“, приел Общите правила.

Информационни услуги – изброените услуги, предлагани под формата на информационни продукти и свързаните услуги за предоставяне, консултиране и други.

Информационни продукти – семинари, лекции, уебинари, видеозаписи на уебинари, учебни материали по темите на семинарите и др., публикувани на Сайта на Продавача за индивидуално (лично) използване от страна на Купувача.

Семинар – групово присъствено занятия, насочено към предоставянето на информация.

Сайт на Продавача – публично достъпен ресурс, който дава възможност за визуално запознаване, разположен в информационната и телекомуникационна мрежа „Интернет“ на адрес: https://tch13.market, и https://shop.olegcherne.com, чрез които се предоставя информация за програмата на семинара, дати, разходи и други необходими данни и информация.

Изтегляне – записване (копиране) на Произведенията от Купувача на неговия компютър, смартфон или друго устройство.

Потребителско име и Парола – два уникални набора от символи, които идентифицират Купувача и му осигуряват достъп до Информационните услуги и Информационни продукти на Продавача.

Личен акаунт – лична страница на Купувача на Сайта на Продавача, където Купувачът може да съхранява информация за себе си, да има достъп до по-рано изтеглени Информационни продукти, да настройва дисплея, да задава параметри, да вижда състоянието си, състояние на плащането и т.н. Личният акаунт е свързан с конкретен Потребителски профил и достъпът до него се осъществяват единствено чрез Потребителското име и Паролата.

Потребителски профил – лични данни на потребителя, използвани за идентификация, които се съхраняват на сървърите на Сайта на Продавача. Потребителският профил се създава при регистрирането на потребителя.

1.7. Представените на Сайта на Продавача материали под формата на: лекции, учебни материали, семинари, видеозаписи са обект на интелектуална собственост на Олег Михайлович Черне.

 

II. Предмет на общите правила

2.1. Предмет на Общите правила са Информационни услуги и Информационни материали, като лекции, семинари, уебинари, видеозаписи на уебинари, учебни материали по темите на семинара и т.н., публикувани на Сайта на Продавача.

2.2. Продавачът предоставя Информационни услуги и провежда семинари в съответствие със списъка с услуги, разписание и актуални цени, публикувани на Сайта на Продавача.

2.3. Купувачът заплаща и получава Информационни услуги в съответствие с условията на настоящите Общи правила.

 

III. Приемане на Общите правила и начин за плащане

3.1. Безусловното приемане на настоящите Общи правила се потвърждава чрез заплащането на услугите на Продавача от страна на Купувача.

3.2. Заплащането на всички Информационни услуги по настоящата Оферта се осъществява чрез предплащане сто процента и/или част от сумата, в зависимост от избрания начин на плащане, посочен в списъка с цени, даден на Сайта на Продавача.

3.3. За плащане се счита постъпването на парични средства по сметката или в касата на Продавача.

3.4. Заплащането на Информационни услуги може да се извърши:

3.4.1. чрез банкова карта през виртуален постерминал;

3.4.2. чрез PayPal сметка на Продавача

3.4.3. чрез безкасов превод на средства по разплащателната сметка на Продавача, посочена в този документ;

3.4.4. чрез използването на купон за отстъпка;

3.4.5. в брой в офис (касата) на Продавача.

3.5. Цената на Информационните услуги на Продавача, която Купувачът трябва да плати, се определя съгласно списъка с цени, посочен на Сайта на Продавача.

3.6. Купувачът заплаща за своя сметка (самостоятелно) таксите за услугите на банки и системи за електронни разплащания, свързани с прехвърлянето на средства по сметката на Продавача, и носи отговорност за коректността на извършените от него плащания.

3.7. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 20 (двадесет работни) дни.

 

IV. Условия и процедура за предоставяне на услуги

4.1. Информационните услуги се предоставят и занятията се провеждат от Продавача съгласно програмата и разписанието, разработени и одобрени от самия Продавач.

4.2. Програмата (на семинари, занятия, лекции) и разписанието не подлежат на съгласуване с Купувача.

4.3. Всички известия и съобщения, разменяни между двете страни по електронната поща, се признават за официална кореспонденция в рамките на тази Оферта.

4.4. Достъпът до онлайн-програмите се предоставя на Купувача, при условие, че е предплатил 100% от сумата не по-късно от 1 час преди началната дата на онлайн-програмата, като на електронната поща на Купувача се изпраща линк за достъп, плюс пълната информация за правилата за ползване на услугата по провеждане на уебинари.

4.5. Достъпът до видеозаписи на уебинара се предоставя на Купувача при предплащане на 100% от сумата на сметката на Продавача, като на електронната поща на Купувача се изпраща линк до местоположението на споменатия видеоклип.

4.6. Достъпът до аудиозаписи и електронни книги се предоставя на Купувача при плащане на 100% от сумата на сметката на Продавача, като на електронната поща на Купувача се изпраща линк до местоположението на посочената книга или аудиозапис.

4.7. Информационните услуги по настоящите Общи правила се считат за предоставени от Продавача правилно и изцяло при наличието на проведени семинари и предоставен на Купувача достъп до тях.

 

V. Права, задължения и отговорности на страните

5.1. Страните се задължават да пазят поверителността на своята електронна кореспонденция и да не предават потребителското име и паролата си за достъп до електронната поща на трети лица.

5.2. Продавачът се задължава да осигури изпълнението на задълженията си пред Купувача според условията, установени с настоящата Оферта, и в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство.

5.3. От момента на приемане на настоящата Оферта от Купувача, Продавачът си запазва правото да откаже да изпълни задълженията си в случай на непреодолими обстоятелства („форсмажор“), включително, но не само при: война, тероризъм, въстания, граждански вълнения, мълнии, пожари, експлозии, бури, наводнения, други стихийни бедствия или природни катаклизми, стачки, локаути и други трудови конфликти или прието от държавен орган на властта или управителен орган решение, което води до невъзможност за изпълнение на настоящите Общи условия.

5.4. Купувачът няма право да:

5.4.1. предава или разпраща Информационните материали на трети лица както изцяло, така и частично;

5.4.2. възпроизвежда Информационните материали, т.е. да прави дубликати на Информационните материали или части от тях в каквато и да е материална или електронна форма, ако това възпроизвеждане има за цел по-нататъшно разпространение;

5.4.3. представя публично Информационните материали чрез Интернет мрежата и прочие цифрови мрежи, нито да публикува Произведенията на каквито и да е сайтове, мобилни приложения и други ресурси;

5.4.4. преработва, променя или обработва по друг начин текстовете, аудио- и видео- Информационните материали;

5.4.5. използва Информационните материали по какъвто и да е начин, освен с образователна цел;

5.4.6. предприема всякакви други действия във връзка с използването на Информационните материали, които да нарушават законодателството за защита на интелектуалните права, както руското, така и международното;

5.4.7. пробива защитата (или да прави опит за пробив на защитата) на DRM (техническите средства за защита от неразрешено използване на Произведенията) или по какъвто и да е друг начин  да получи (да се опитва да получи) достъп до Информационните материали, освен начините, изрично посочени в Договора;

5.5. В случай на нарушение на точка 5.4 от този документ, Купувачът дължи на Продавача обезщетение на стойност 2 500 лв.

5.6. В случай на нарушение на точка 5.4 от този документ от страна на Купувача, Продавачът си запазва правото да предяви иск в съда, както и да изисква възстановяване на всички разходи и загуби, включително пропуснати ползи, свързани с нарушаване на законните интереси на Продавача.

5.7. В случай на незаконно копиране на материали, Купувачът или друго лице, свързано с Купувача, се задължава да изтрие незаконно получените данни, както и копия на всички материални носители, в рамките на три часа след получаване на съответното писмо от страна на Продавача.

5.8. В случай, че се разкрие, че са публикувани обяви на сайтове на трети страни с предложение за продажба на интелектуална собственост, принадлежаща на Олег Михайлович Черне, лицето, което е публикувало такава реклама, дължи обезщетение за причинените вреди (пропуснати ползи) от незаконната продажба на интелектуална собственост, в трикратен размер на стойността, указана на сайта, умножено по броя на продажбите.

5.9. В случай, че се разкрие нарушение на точка 5.4 от настоящите Общи условия, включително през периода на предоставяне на услуги, това споразумение подлежи на едностранно прекратяване по инициатива на Продавача. В този случай Продавачът прекратява достъпа на Купувача до семинари, уебинари и други материали, а внесените за услуги суми не подлежат на възстановяване на Купувача, съобразно с разпоредбата на чл. 93 от Закона за задълженията и договорите.

5.10. В случай, че по време на предоставяне на Информационни материали или услуги е направен запис (запис на онлайн-семинари и други) с участието на Купувача, Купувачът дава пълното си информирано съгласие за отчуждаването на тези материали на името на Продавача и няма право да изисква премахването на такива материали от Сайта или да изисква финансова компенсация за използването на такива аудио, фото, или видео изображения и материали.

5.11. Продавачът има право да:

5.11.1. прави промени в Общите правила за ползване, без да уведомява Купувача;

5.11.2. прехвърля правата и задълженията си по Общите правила на трети страни;

5.11.3. откаже да предостави на Купувача достъп до семинари, уебинари, видеозаписи на уебинари преди получаването на 100% предплата по сметката на Продавача.

5.12. Продавачът не носи отговорност за:

5.12.1. неспазване от страна на Купувача на правилата за свързване и използване на услугите;

5.12.2. липсата у Купувача на необходимите технически средства и условия за ползване на услугите;

5.12.3. ненавременното получаване от Купувача на информация, свързана с настоящите Общи правила;

5.12.4. проблеми с информационната и телекомуникационна мрежа „Интернет“ или с работата на компютъра на Купувача;

5.12.5. грешки на трети страни, допуснати при предаването на информация към Купувача;

5.12.6. грешки на Купувача, допуснати при извършване на плащания или в резултат на пропуски или неправилно попълване на данни на Продавача;

5.12.7. загуба от страна на Купувача на Профила, както и за предоставянето на достъп до този Профил, включително за използване на такава информация от трети страни;

5.13. Купувачът се задължава да:

5.13.1. заплаща услугите съгласно условията на настоящите Общи правила;

5.13.2. проучи внимателно и да спазва правилата за използване на услугата за провеждане на Уебинари;

5.13.3. се запознае, преди да извърши покупка, със съдържанието и условията, установени в настоящите Общи правила, както и с други условия, посочени на Сайта на Продавача;

5.13.4. съобщи на Изпълнителя всички данни, необходими за идентифициране на Купувача и достатъчни за изпълнение на задълженията на Продавача съгласно условията на настоящите Общи правила;

5.13.5. следи самостоятелно за наличието на промени в Общите правила за ползване, публикувани на Сайта на Продавача, включително в списъка с услуги, разписание и актуални цени;

5.13.6. спазва условията, установени в настоящите Общи правила, както и други условия, посочени на Сайта на Продавача.

5.14. С приемането на това споразумение Купувачът се съгласява, че:

5.14.1. Продавачът има право да обработва личните данни на Купувача, включително да събира, обработва, съхранява, уточнява (обновява, променя), използва, разпространява, заличава, блокира и унищожава тези лични данни;

5.14.2. личните данни на Купувача са предоставени от него доброволно;

5.14.3. личните данни на Купувача се предават в електронен вид чрез отворените канали за връзка на информационната и телекомуникационна мрежа „Интернет“;

5.14.4. личните данни на Купувача, с изрично негово съгласие, могат да бъдат предавани на трети страни за осъществяването на посочените в настоящите Общи условия цели, съобразно с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

VI. Процедура за въращане на стока и възстановяване на суми
6.1. Купувачът има право да върне стоката независимо от причините в рамките на 14 дни от датата на получаване.

6.2. Върнатите стоки трябва да бъдат в същото състояние, в което са получени: неизползвани, неносени, неизпрани, непроменени и с всички опаковки и свързани с тях аксесоари на мястото им.

6.3. Ако Купувачът не е доволен от стоките, може да поиска връщане и възстановяване на сумата. За тази цел трябва да бъде направено искане за възстановяване на сумата в специален раздел на уебсайта в рамките на 14 дни от получаването на поръчката, но не по-късно от тази дата.

6.4. Купувачът може да поиска замяна на размера и/или цвета на същия продукт. Не е възможна замяна на един продукт с друг. За да направите това, трябва да подадете заявка за връщане в специалния раздел на уебсайта в рамките на 14 дни, но не по-късно от получаването на поръчката. Ако заявената поръчка за замяна не отговаря на очакванията на Купувача, той може да упражни правото си на отказ за своя сметка.

6.5. При получаване на стоките на склад и проверка на състоянието им в рамките на 30 дни ще бъде възстановена сумата. Цената на стоките, върнати на склад в незадоволително състояние, не подлежи на възстановяване. Възстановяването на суми ще бъде автоматично преведено по банковата карта или сметка, използвана за покупката. На имейл адреса, предоставен при поръчката, ще бъде изпратено потвърждение.

6.6. Ако получите дефектна стока, трябва да изпратите заявка за връщане чрез специалния раздел “Заявка за връщане” на уебсайта и да изберете като причина “дефектна стока”. Клиентът трябва да върне поръчката в рамките на 14 дни от датата на подаване на искането за разрешение за връщане. След като стоките бъдат получени в наличност и проверени в рамките на 30 дни, ще бъде издадена фактура за възстановяване на сумата. Разходите за стоки, върнати на склад в незадоволително състояние, не подлежат на възстановяване. Възстановяването на сумата ще бъде автоматично преведено по банковата карта или сметка, използвана за покупката. На имейл адреса, предоставен при поръчката, ще бъде изпратено потвърждение.

 

VII. Процедура заизменение, допълнение и прекратяване на настоящите Общи правила

7.1. В случай на прекратяване на настоящото споразумение по инициатива на Купувача преди началната дата на предоставяне на Информационни услуги (Продавачът осигурява достъп до един или повече семинари – присъствен семинар, уебинар, видеозапис на уебинар), платените от Купувача парични средства, преведени от Купувача за заплащане на избраните Информационни услуги от предлаганите от Продавача по настоящите Общи условия, се връщат, като от тях се приспадат 10 (десет) % от стойността на информационната услуга. Посоченият удържан размер се приема от страните като действително претърпени разходи от страна на Продавача във връзка с организацията на предоставянето на Информационни услуги по настоящите Общи правила и разходите на Продавача по прехвърлянето на средствата, включително комисиони на банки и платежни системи.

7.2. В случай на прекратяване на настоящото споразумение по инициатива на Купувача по време на провеждането на присъствени практически занятия, паричните средства не се възстановяват, съобразно с разпоредбата на чл. 93 от Закона за задълженията и договорите;

7.3. Заплатената регистрационна вноска за присъствените семинари не подлежи на връщане на Купувача в случаите по т.6.1. (съгласно разпоредбата на чл.93 от Закона за задълженията и договорите);

7.4. В случаите, при които Купувачът е предплатил авансово 100 (сто)% от цената, посочена от Продавача за семинар (присъственото събитие) и прекрати правоотношението с Продавача по своя инициатива, преди началото на събитието, регистрационната вноска се удържа, а останалата част от сума се връща на Купувача като се приспадат 10 (десет) % от нея (съставляващ авторските права на Олег Михайлович Черне).

7.5. В случаите, при които Купувачът е предплатил авансово обявената от Продавача регистрационна такса, доплащането на остатъка от сумата може да стане преди началната дата на събитието през сайта, с банков превод или в брой на мястото на провеждане на семинарите.

7.6. Предходните две разпоредби се прилагат и за другите Информационни услуги и продукти, като онлайн събития, записи, книги, двд, тениски и т.н., за които Купувачът заплаща при покупката 100 (сто)% от сумата.

 

VIII. Други условия

8.1. Възстановяването на средства по предходните разпоредби се извършва в рамките на 20 (двадесет) работни дни от датата на получаване от страна на Продавача на писмено заявление от Купувача за прекратяване на настоящото споразумение.

8.2. При неизпълнение или неправилно изпълнение на условията на настоящите Общи правила страните носят отговорност в съответствие с българското законодателство.

8.3. Цялата текстова информация, графични изображения, аудио и видеоматериали, публикувани на сайта на Продавача, имат законен притежател. Незаконното използване на тази информация подлежи на наказателно преследване в съответствие с действащото българско законодателство.

8.4. Всички спорове, свързани с неизпълнението или неправилно изпълнение на задълженията по настоящите Общи правила, страните ще се опитат да разрешат чрез преговори.

8.5. Ако при преговорите не бъде постигнато споразумение, споровете ще бъдат разрешавани по съдебен ред пред компетентния съд съгласно действащото българско законодателство.

 

Данни на Продавача:

„ТСН 13“ ООД

Адрес: гр. София, жк. Младост 2, бл. 236, вх. 4, ап. 23

ЕИК: 206450757

ДДС регистрация: BG206450757

Банкова сметка: BG28RZBB91551013534138, Райфайзенбанк

Телефон: +359988849485