Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Руническа йога

Руническа йога

Руническата йога е интегрално понятие, основано на умствения ресурс на руните, които насочват човешкото съзнание, така че да постигне единство с основата на света, която също представлява определен вид съзнание. Основната задача на руническата йога е да се научим да се настройваме към руните, така че да постигнем мислене, основано на връзката между рационалните и ирационалните процеси.

Състоянието на ума в руническата йога зависи от руните, които са вместилище за руническата мисъл. Работата с руните дава възможност да се постигне единство с духовната първооснова на света, с пространството, надарено с висше съзнание или съзнанието на Один.

Когато се занимаваме с руническа йога, ние развиваме специфичен вид осъзнатост, тъй като това ни помага да сънастроим симетрията на мозъка с видовете симетрии при руните или по-скоро с полетата, всяко от които представя не просто отделен вид симетрия, но и състояние на съзряващо съзнание. По-правилно би било тези полета да се разглеждат от позицията на съзнанието, а не просто на геометрията.

Видове симетрия:

  • Асиметрия. Нарушени условия за формообразуване в мозъка.
  • Огледална симетрия. Отразяване в пространството, при което се извършва преминаване към нещо, което е симетрично, спрямо дадена равнина.
  • Радиална симетрия. Особен вид симетрия, при която има равенство спрямо линия или равнина, излизаща от центъра на фигура.
  • Осева симетрия. Симетрия, при която има завъртане под ъгъл от 360°/n около дадена ос.
  • Ротационна симетрия. Тук има еднакъв изглед след няколко частични завъртания. Степента при ротационната симетрия на даден обект представлява броят различни ориентации, при които обектът изглежда напълно еднакъв при всяко завъртане.
  • Централна симетрия. Симетрия спрямо дадена точка. Строи се подобно на радиалната симетрия.
  • Неправилна симетрия. Симетрия спрямо определена права, съчетана с пренасяне на вектор (възможно е векторът да е нулев), паралелен на тази права.
  • Спираловидна симетрия. Преобразуваща симетрия, съчетаваща преобразуването на завъртания обект около ос и преместването му по тази ос.
  • Руническа симетрия. Вид симетрия, при която свойствата на разглежданата система не се променят при изместването с определен вектор.
  • Суперсиметрия. Основана на съчетанието от напрежение и отражение или усукване.

Така руническата йога се основава на способността да възприемаме Умственото тяло като цяло и от гледна точка на симетрията в частност. В руническата алхимия това е усилието на Тор, способността да се дълбаят умствено руни, т.е. в тях да се влага правилното усилие.

Всяка руна създава своя геометрия на мозъка, която има отражение в тялото. Това определя условията за интегриране в руническата йога, което с течение на времето води до разбиране на Духа и до формирането на свръхразум, а на етапа на самата практика – до разширяването му. Руните са диференцирано единство, представено в зависимост от тактилността на възприятието в различни форми – от физическа материя до формата на духовно същество.

Руническата йога формира съзнание, което може да бъде скрито в своето действие и да доведе до това да загубим себе си във формата, т.е. тя освобождава съзнанието от заточението му и изявява форма на умствен живот, издигаща се до Духа.

Целта на руническата йога е да се осъзнае най-висшето, да се интегрират умствените аспекти с универсалното и трансцендентално съществуване. Този тип йога ни свързва повторно с безкрайността, което е условие за постигане на духовното. Руническата йога е по-скоро умствена по своя характер и развива вътрешния резонанс като основен инструмент за развитие.

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата